SHUANG HU BOB

898hs@163.com

SHUANG HU BOB

wild animal project 2018

wild life X tiktok

digital director:bob
programer:dragon
graphic: Fei ji even
animation/2d farme: bob Zoey yujin chengzao

Up Next:

WEILAI report 2018